Vyhlášky
Tisk článku

Vyhláška č. 07/2006

o závazných částech územního plánu obce Dobronice u Bechyně

Zastupitelstvo obce Dobronice u Bechyně vydává ve smyslu § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 16 vyhlášky č. 135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění a § 84 odst. 2b, i, § 10 odst. d zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákona o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku.


Článek 1
Územní rozsah platnosti a lhůty aktualizace

 1. Obecně závazná vyhláška má platnost pro správní území obce Dobronice u Bechyně obsahující katastrální území Dobronice u Bechyně.
 2. Lhůta pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena, tj. lhůta pro aktualizaci, se stanovuje na dva roky.

Článek 2
Závazná část "územního plánu obce Dobronice u Bechyně" včetně veřejně prospěšných staveb

tak, jak byla vymezena ve výroku usnesení zastupitelstva obce Dobronice u Bechyně číslo 03/2006 ze dne 14.12.2006.

 1. Závazná část "územního plánu obce Dobronice u Bechyně" je
  • textově vymezena v příloze č. 1 této vyhlášky
  • graficky je závazná část vymezena v "hlavním výkrese" dokumentace v měřítku 1 : 5000
 2. Veřejně prospěšné stavby jsou
  • textově vymezeny v příloze č. 1 této vyhlášky
  • graficky ve výkresu "veřejně prospěšné stavby" dokumentace v měřítku 1 : 5000

Uvedené textové i grafické přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

 1. Schválená textová i grafická část "územního plánu obce Dobronice u Bechyně" je uložena na
  • Obecním úřadu v Dobronicích u Bechyně
  • Městském úřadu v Bechyni – Stavebním úřadu
  • Městském úřadu v Táboře – odboru rozvoje
  • Krajském úřadu Jihočeského kraje – odboru územího plánování, stavebního řádu a investic.

Článek 4
Účinnost

 1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2007.

 

Starosta: Jiří Kodad
Zástupce starosty: Jaroslav Švec

Vyvěšeno: 14.12.2006

Tisk článku